YAZIM KURALLARI

 

İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2021 yılında yayın hayatına başlayan, hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergimize gönderilen yazıların teknik olarak aşağıda belirtilen yazım ölçülerine uygun olması gerekmektedir. Dergimizin yazım ilkeleriyle tümüyle çelişen çalışmalar reddedilecek, kısmî tutarsızlıkların olduğu çalışmalar ise yazarlarına iade edilerek kendilerinden düzeltme istenecektir.

 

Kâğıt Düzeni ve Yazı Ölçüleri: Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda yazılmalıdır. Sayfanın üst kenarı için 3 cm sol kenarı için 3 cm alt kenarı için 3 cm sağ kenarı için 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf boşluğu önce ve sonra 6nk şeklinde olmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman yazı tipi kullanılmalı ve yazı boyutu 11 punto olarak ayarlanmalıdır. Makalede paragraf başları için 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalede farklı bir yazı tipine ihtiyaç duyanlar bu yazı tipini makale dosyası ile birlikte göndermelidir. Öz ve abstract 9 punto ile yazılmalıdır. Öz, en az 200 en çok 300 kelime olmalıdır. Ayrıca özle birlikte 4-10 arasında olacak şekilde anahtar kelime (keywords) eklenmelidir. Öz ve abstract, yazının içeriğine ve beklenen neticeye uygun olarak yazılmalı, öz (abstract)-içerik ilişkisi kesinlikle sağlanmalıdır. Makalede kullanılan dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Makalede sayfa numaralarına yer verilmemelidir. Ayrıca kör hakemlik sistemi ve etik kurallar gereği makalede yazarın adı, soyadı, unvanı, kurumu ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Hakem raporları ve editör kararından sonra yayımlanmasına karar verilen yazılar için yazarlardan söz konusu bilgiler ayrıca istenecektir.


 Alıntılar: Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar paragraf içerisinde tırnak içinde, üç satırı aşan alıntılar ise ayrı bir paragrafta, soldan ve sağdan 0,5 cm içeriden başlayacak şekilde verilmelidir. Bu tip alıntılar, ilk satırında girinti olmayacak şekilde ayarlanmalı ve yazı puntosu 10 olmalıdır. (ilk satır girinti değeri 0 olacak)


Başlıklar: Makalenin Türkçe başlığı koyu bütün sözcükler büyük harf ile ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı bütün sözcükler büyük harf ile ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalede 1. derece başlıklar ve GİRİŞ başlığı koyu ve tamamı büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar koyu ve her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Eğer makale lisansüstü bir tezden türetilmişse ya da herhangi bir sempozyum/kongre vb. toplantıda sunulmuşsa bu husus Türkçe başlığın yanına konacak bir işaret ile dipnotta belirtilmelidir. Türkçe dışındaki bir dilde yazılacak makaleler için de benzer şekilde uygulama yapılmalıdır. Ancak kör hakemlik uygulamasından dolayı lisansüstü tez ya da bildiriden türetilen makalelerin hangi tez ya da bildiriden türetildiği belirtilmemelidir. Hakem ve editör değerlendirmesinden başarıyla geçen makalelerde bu husus daha sonra açık bir şekilde belirtilecektir.


 Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama: Dergimize gönderilen makalelerde klasik dipnot sistemi ya da APA yöntemi kullanılabilir. Ancak bir makalede dipnot ve APA sistemi birlikte kullanılamaz. APA sisteminin kullanıldığı makalelerde dipnotlar sadece zorunlu açıklamalar için kullanılabilir. Makalede, yazarın kendi görüşleri ve genelgeçer bilgiler dışında kaynağı belli olan her türlü bilgi, yorum, düşünce vs. için kaynak göstermesi ve bunu kaynakçada göstermesi zorunludur. Kaynağı verilmeyen ya da kaynakçada gösterilmeyen alıntılama ve göndermeler için İlim, Sanat ve Edebiyat Dergisi sorumlu tutulamaz. Bu konudaki bütün yasal ve ahlâki yükümlülük yazarlara aittir.
Yazarların uymaları gereken kaynak gösterme ve kaynakça oluşturma rehberi aşağıdaki gibidir:


Tek Yazarlı Kitap

Metin içinde: Yazarın soyadı ve tarihi ile birlikte sayfa numarası verilir. (Bingöl, 2021: 176). (Eğer metin içinde yazarın adından söz ediliyorsa sadece tarih ve sayfa verilir. (2021: 176). Kaynakçada: Bingöl, Ulaş (2021). Dijital Çağda Pusulası Bozulan Şiir: Postmodernizm ve Şiir Üzerineİstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları. Dipnotta: Ulaş Bingöl (2021). Dijital Çağda Pusulası Bozulan Şiir: Postmodernizm ve Şiir Üzerine, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, s. 176.

İki Yazarlı Kitap

Metin içinde: (Sözen ve Tanyeli, 2014: 212). Kaynakçada: Sözen, Metin, Tanyeli, Uğur (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. Dipnotta: Metin Sözen, Uğur Tanyeli (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 212.


Üç Yazarlı Kitap

Metin içinde: (Göka, vd. 1996: 56). Kaynakçada: Göka, Erol, Topçuoğlu, Abdullah, Aktay, Yasin (1996). Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları. Dipnotta: Erol Göka vd. (1996). Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları, s. 56.


Çeviri Kitap

Metin içinde: (Jahn, 2015: 43). Kaynakçada Jahn, M (2015). Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı. Çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Ankara: Dergâh Yayınları. Dipnotta: Manfred Jahn (2015). Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı. Çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Ankara: Dergâh Yayınları, s. 43.


Editörlü/Yayına Hazırlayanlı Kitapta Bölüm

Metin içinde: (Sayın, 2006: 40) Kaynakçada: Sayın, Şara (2006). "Edebiyat ve Bellek", Bellek Mekân İmge, ed. (veya haz.) Mahmut Karakuş-Meral Oraliş, İstanbul: Multilingual Yayınları. Dipnotta: Şara Sayın (2006). "Edebiyat ve Bellek", Bellek Mekân İmge, ed. Mahmut Karakuş-Kemal Oraliş, İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 40.

Tek Yazarlı Makale

Metin içinde: (Gökçek, 2019: 35) Kaynakçada: Gökçek, Fazıl (2019). "Serbest Müstezat/Serbest Şiir ", Yeni Türk Edebiyatı, s.33-40. Dipnotta: Fazıl Gökçek (2019). "Serbest Müstezat/Serbest Şiir ", Yeni Türk Edebiyatı, s.33-40.


İki Yazarlı Makale

Metin içinde: (Bingöl ve Timur, 2016: 1291) Kaynakçada: Bingöl, Ulaş, Timur, Kemal (2016). "Postmodern Şiir Nedir?", Teke Dergisi, S. 5/3, s. 1288-1304. Dipnotta: Ulaş Bingöl, Kemal Timur (2016). "Postmodern Şiir Nedir?", Teke Dergisi, S. 5/3, s. 1291.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale

Metin içinde: (Gibbs vd. 2014: 575) Kaynakçada: Gibbs, Raymond W., Bryant, Gregory A., Colston, Herbert L. (2014). "Where is the Humor in Verbal Irony", The Journal of Humor, S. 27, s. 537-698. Dipnotta: Raymond W. Gibbs, vd. (2014). "Where is the Humor in Verbal Irony", The Journal of Humor, S. 27, s. 575.


Bildiriler
Metin içinde: (Uçman, 2012: 103) Kaynakçada: Uçman, Abdullah (2012) "Sezai Karakoç'un Şiiri", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu - Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Dipnotta: Abdullah Uçman (2012). "Sezai Karakoç'un Şiiri", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu - Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 103.


Ansiklopedi Maddesi

Metin içinde: (Uçman, 2011: 462) Kaynakçada: Uçman, Abdullah (2011). "Tenkit", DİA, C.40, s.462-465. Dipnotta: Abdullah Uçman, (2011). "Tenkit", DİA, C.40, s. 462.


Tezler
Metin içinde: (Bingöl, 2016: 193) Kaynakçada: Bingöl, Ulaş (2016), Murathan Mungan'ın Şiirlerinde Postmodern Unsurlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Diyarbakır. Dipnotta: Ulaş Bingöl (2016). Murathan Mungan'ın Şiirlerinde Postmodern Unsurlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Diyarbakır, s. 193.


Elektronik Kaynak

Metin içinde: (Balcı, 2019: e-kaynak) Kaynakçada: Balcı, Yunus (2019). “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ahmet-hamdi-tanpinar. Erişim tarihi: 03.02.2021. Dipnotta: Yunus Balcı (2019). Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ahmet-hamdi-tanpinar. Erişim tarihi: 03.02.2021.