HASAN ALİ TOPTAŞ’IN ROMANLARINDA ÇAĞIN ELEŞTİRİSİ


Nurullah GÜLERYÜZ

 PDF  88  214

Öz


Hasan Ali Toptaş’ın Romanlarında Çağın Eleştirisi başlığını taşıyan bu çalışmada; yazarın “Beni Kör Kuyularda”, “Heba”, “Gölgesizler”, ve “Sonsuzluğa Nokta adlarını taşıyan dört adet romanı araştırma konusu doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde ‘’Edebî Eserler, Edebî Eserlerde Çağ Kavramı’’ dönem dönem ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü ‘’Roman ve Çağın Eleştirisi’’ konusuna ayrılmış burada dönem eleştirisi konusu, romanın dönemdeki önemi ile roman ve eleştiri muhtevalarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise ‘’Yazar Hasan Ali Toptaş’ın Edebî Kişiliği yer almaktadır. Dördüncü bölümde de yine yukarıda adı geçen dört adet roman önce kısaca özetlenmiş, ardından çağ eleştirileri ile ilgili değerlendirmeler ele alınmıştır. Çağa yönelik eleştirilerin tümü eserlerde bulunup yine adı geçen eserlerde yer alan metinler içinden bu eleştirilerin açıkça görülebileceği örnekler seçilip gerekli açıklamalar yapılmıştır.Kaynakça

  1. Aykurt Yıldırım, A. (2020). 21. Yüzyıl’da Sosyal Sorunlar ve Dezavantajlı Gruplar. Journal of Awareness, 5(3), 427-448. Bilgegil, K. (1989). Edebiyat Bilgi ve Teorileri. İstanbul: Enderun Kitabevi. Bingöl, U. (2020). Hasan Ali Toptaş’ın Bir Gülüşün Kimliği Öyküsünde Anlatım ve Anlatıcı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1489-1502. Çağrıcı, M. (1994). Edep. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde (Cilt 10, 414-415). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. Çakır, M. (2007). Hayatıma Dair Kimi Şeyleri İçtenlikle Yazdım. İstanbul: Cumhuriyet Kitap, (927), 4-5. Çetin, N. (2017). Batı Edebiyatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Debord, G. (2016). Gösteri Toplumu ve Yorumlar. (Çev: Ekmekçi, A. ve Taşkent,O.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ecevit, Y. (2006). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Gıbb, H.A.R.: "Tarih", MEBİA, C.11, Eskişehir 1997, s.777-799. Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları. Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kurban, S. (2018). Roman Nasıl Yazılır Bilmiyorum. M. Varlık (Ed.). Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız. içinde İstanbul: Everest Yayınları. Marshall, G. (1999). “Sosyoloji Sözlüğü”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McLuhan, M. (1965). Understanding Media: The Extensions of Man. New York/London: McGraw-Hill Paperback. Naci M. (2009). Lügat-i Naci. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Okay, M. O. (1994). Edebiyat. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde (Cilt 10, 394-397.). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. Orak, K. (2013). Belâgat Geleneğimiz ve Belâgat-i Lisân-ı Osmânî. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Özçelik, İ. (1993). Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. Parlatır, İ. ve Çetin, N. (2005). Şinasi Bütün Eserleri. Bursa: Ekin Yayınevi Sever, S. (2015). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Tepe, F. (2020). Varoluşsal Bir Sorun Olarak Ölüm Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Biruni Üniversitesi, İstanbul Toptaş, H. A. (2009). Gölgesizler. İstanbul: İletişim Yayınları. Toptaş, H. A. (2009). Sonsuzluğa Nokta. İstanbul: İletişim Yayınları. Toptaş, H. A. (2013). Heba. İstanbul: İletişim Yayınları. Toptaş, H. A. (2017). Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız. İstanbul: Everest Yayınları. Toptaş, H. A. (2019). Beni Kör Kuyularda. İstanbul: Everest Yayınları. Uğurlu, F. (1992). Bir Edebiyat Bakışı. Kurgu Dergisi, (10), 189-212. Varlık, M. (2010). Hasan Ali Toptaş: Bilginin Kendisi Değil, Buharı Muteberdir Efendime Söyleyeyim Hasan Ali Toptaş Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları. Yalom, I. D. (2002). Varoluşçu Psikoterapi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Yetiş, K. (1996). Tâlim-i Edebiyat’ın Belâgat ve Retorik ve Edebiyat Nazariyâtı Sahasında Getirdiği Yenilikler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Yılmaz, M. (1988). Tarih ve Mazi. Türk Yurdu Dergisi, (20), 20-33.