MUHTAR TEVFİKOĞLU'NUN ANLATIMIYLA YAHYA KEMAL ADLI ESER ÜZERİNE BİR İNCELEME


Nurhayat KÖKSAL

 PDF  129  253

Öz


Dr. Öğr. Ü. Ahmet Kaya tarafından hazırlanan eser 2021 yılında Akçağ Yayınlarından çıkmıştır. İki bölümden oluşan kitap 625 sayfadır. Bu çalışma edebiyat sevgisi ile dolu bir kişilik olan Muhtar Tevfikoğlu’nun hayatı ve eserlerinin anlatıldığı ilk bölüm ile Muhtar Tevfikoğlu’nun anlatımıyla oluşturulmuş Yahya Kemal bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Muhtar Tevfikoğlu’nun anlatıldığı ilk bölümde, Muhtar Tevfikoğlu’nun hayatı, edebi anlayışı ve uslubu, dil anlayışı ile eserlerinden bahsedilmiştir. Yahya Kemal Beyatlı’nın anlatıldığı ikinci bölümde ise, Yahya Kemal’in hayatı, mizacı, karakterine yönelik ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bunun yanı sıra eserleri ve eserleri etrafında bazı hatıralara yer verilmiştir. Muhtar Tevfikoğlu’nun ölümünden önce kendisinden alınan notların uzun zaman alan titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Kitabın kapağında ve içinde Muhtar Bey’in üslubuna olan saygıda dolayı Yahya Kemal Beyatlı değil sadece Yahya Kemal ifadesi kullanılacaktır. Kaynakça kısmında, Muhtar Tevfikoğlu’nun bütün çalışmaları, hakkında çıkan yazılar ve bunların yanı sıra içerik ve metot bakımından yararlanılan eserler de eklenmiştir. Yahya Kemal Beyatlı, Türk kültür ve edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Hayatı ile ilgili önemli çalışmalar yapılmış, hala da yapılmaya devam etmektedir. Bu kitabın yapılan çalışmalardan farkı ise Yahya Kemal Beyatlı’nın son on iki yılında yakınında bulunmuş birinin anlatımı ile birçok yeni bilgi ortaya koymasıdır. Yahya Kemal’in hayatı ve şiir sanatı ile ilgili birçok ayrıntı ortaya çıkmıştır. Bu sayede birbirinde değerli birçok bilgi ortaya konmuştur. Bir sanatkârın hayatına dâhil olan birinin onunla ilgili tespitlerde bulunması, önemli değerlendirmeler yapması edebiyatımız tarihimiz için bulunmaz bir kaynaktır. Önemli bir şairin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan önemli bir çalışmadır.Kaynakça

 1. Banarlı, Nihad Sami (1960). Yahyâ Kemâl’in Hâtıraları, Ankara: Baha Matbaası.

  Eralp, H. Vehbi (1959). Yahya Kemal İçin, Doğan Kardeş Bas. İstanbul.

  Kaya, Ahmet (2021). Muhtar Tevfikoğlu’nun Anlatımıyla Yahya Kemal. Ankara: Akçağ Yayınları.

  Kemal, Yahya (1976). Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, 2. Basım. İstanbul.

  Kemal, Yahya. Ens Mec. 2 s. 9-16

  Ulusoy, Recep (1938). Ankara. Paroles de Vaineu (1913). Librairie Chapelot, Paris.

  Son Havadis, 23 Ağustos 1972.

  Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahyâ Kemâl, Berksoy Matbaası İstanbul 1962.