ROMANDAN BEYAZ PERDEYE: HAYVAN ÇİFTLİĞİ


Nurhayat KÖKSAL

 PDF  220  359

Öz


Öz Sinema kendisinden önce var olan sanat dalları ile iletişim halindedir. Fakat sinemanın diğer sanat dalları içindeki en güçlü bağı edebiyat iledir. Edebiyat ve sinema tarih boyunca insanları kültür, bilgi, eğlence ve estetik zevk bakımından geliştirme işlevini de yüklenmiştir. İnsanın varlık şartlarından birisi de sanat yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca sanat dalları arasında geçişlerin ve etkileşimlerin olduğu görülür. Edebi bir eser olan romanın malzemesi dilken, sinemanın malzemesi görüntüdür. Televizyon ve sinemanın insan hayatında yer işgal etmesinden bu yana birçok eser sinemaya uyarlanmıştır. İngiliz edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan George Orwell’in 1945 yılında yazdığı Hayvan Çiftliği adlı eserde romandan sinemaya uyarlanan filmler arasında yer almaktadır. İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana her zaman daha iyinin hayalini kurmuştur. Bu hayalin ürünü olan ütopyalar da insanların daha iyi bir yaşam sürme isteğini, düşüncelerini dile getirmektedir. Bu idealler her yönüyle daha iyi bir toplum ve yönetim tasarısının oluşmasını sağlamıştır. Totalitarizmin sınırlarını zorlayan bu romanda farklı kimlikler yok edilmiş, düşünemeyen, sorgulamayan bireyler arzulanmıştır. Baskıcı rejimlerin birey ve topluma olan etkileri kitapta hissedilmektedir. Günümüzde hızla artmakta olan baskı rejimlerinin gelecekte daha da güçleneceği, bireylerin özgürlüklerinin gelecekte daha da sınırlandırılacağı romanda belirtilmektedir. Eser, geleceğe yönelik karamsar bir bakış sergilemektedir. Ayrıca roman distopik bir toplum kurgusunun korku ve zorbalık üretme potansiyellerine karşı uyarılar içermektedir. Bu yönetimlerin uzun ömürlü olmadığı da fark edilmektedir. İncelememize öncelikle romandaki olaylara yer verilecek. Ardından Hayvan Çiftliği filmine yer verilecektir. Son olarak da edebi eserden beyaz perdeye uyarlanırken hangi değişikliklere uğradığı üzerinde durulacak ve romanın arka planında yer alan olaylar dile getirilecektir. Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Totalitarizm, Hayvan Çiftliği.Kaynakça

 1. Beer, Marx (2019). Karl Marx Hayatı ve Öğretileri, İstanbul: Maya Kitap

  Carr, Edward Hallett (2006). Sovyet Rusya Tarihi, Bolşevik Devrimi (1917-1923), C.I, İstanbul: Metis Yayınları.

  Cebeci, Oğuz (2017). Komik Edebi Türler Parodi, Satir ve İroni, İstanbul: İthaki Yayınları.

  Çelik, Selva (2019). “George Orwell’in Hayvan Çiftliği Adlı Eserinin Satirik Çerçevede İncelenmesi”. Anasay Dergisi.

  Fidan, İsmail (2018). “Hayvan Çiftliği Kitap İncelemesi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

  Hayvan Çiftliği Roman İncelemesi. edebiyat sultanı.com.

  Hayvan Çiftliği Kitap İncelemesi ve Analizi. www.marjinal aforizma.com.

  Kale, Özlem (2010). Edebiyat Sinema İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3/14, s.266.

  Krupskaya, Nadejda (2013). Lenin ve Halk Eğitimi. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

  Hamlen, William A. (2000), "The Economics of Animal Farm", Southern Economic Journal.

  Lenin (2017). Hatırlamak Tekrarlamak Kafa Yormak. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

  Morse, Donald E. (1995). "A Blatancy of Untruth: George Orwell's Uses of the Fantastic in Animal Farm", Hungarian Journal of English and American Studies.

  Orwell, Gerorge (2018). Hayvan Çiftliği (Çev. Celal Üster), İstanbul: Can Yayınları.

  Orwell, Gerorge. Why I Write ( Neden Yazıyorum), Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021.

  Özveren, Merve. Bir Masal Değirmeni ya da Hayvan Çiftliği.

  Sakallı, Fatih (2010). Edebiyat ve Sinema. İstanbul: Hat Yayınevi.

  Yüce, Tuncay (2005). Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı: 2, s.71.

  E-kaynak: filmhafızası.com. Erişim tarihi: 28.05.2021.

  E-kaynak: http://tr.wikipedia.org>wiki>Winston Churchill. Erişim tarihi: 28.05.2021.

  E-kaynak: http://tr.wikipedia.o