GÜLTEN AKIN’IN ŞİİR ANLAYIŞI


Seher İLASLAN

 PDF  335  1639

Öz


Bazen bir sözcük, bir dize, bir nesne, bir olay, bir konu, havadaki bir koku, bir dinginlik, bir esintinin kendisini şiir yazmaya kışkırtabilecek nedenler olduğunu ifade eden Akın’ın şiir yazabilmek için sayamayacağı kadar çok nedeni vardır. Türk şiirinin de dünyadaki tüm sanat dalları gibi sorunlarla yüklü olduğunu düşünen Akın, her şeyin hızla eskidiği, eskitildiği, değiştiği ve değiştirildiği bir akışta şiirin değişmeden kalmasını da mümkün bulmaz ki şairin hayat ve sanata bakışı ve farkındalığı olgunlaştıkça kendi şiir dünyasında da çizgileri net değişimler yaşadığı görülür. İlk üç kitabında (Rüzgâr Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Sığda) bireysel izler mevcutken, sonrakilerde toplumsal olanın baskın olduğu görülür. Şairin kendi şiir anlayışını izah ederken de yer verdiği bu tespit, onun şiir anlayışındaki değişime genel bir bakışı ihtiva eder. Bununla birlikte şairin, hemen her şiirinin ötekinin uzantısı olmaksızın bir öncekine göre yeni olduğunu vurgulaması ise her şiirinde yeni arayışlar ve öncekinden daha güçlü bir söyleyiş ortaya koyma çabasında değil, her şiirine kendi biçemini kazandırarak kendi bütünlüğünün ve özgünlüğünün imzasını atma çabasında olduğunun göstergesidir. Ve buna karşın bu bağımsız parçalara dönüp baktığında şiirinde bir “Gülten Akın dili” oluştuğunu da ifade eden şairin şiiri, yazar Haydar Ergülen’in de ifade ettiği gibi “sıkı, çetin ve sürekli” bir dilin ince(likli) şiiridir. Bu tespitler doğrultusunda bu çalışmanın Giriş kısmında incelikler şairi Gülten Akın’ın hayatına, birinci kısmında şiir ve şiir sanatı üzerine bazı düşüncelere, ikinci kısmında Akın’ın şiir anlayışı üzerine farklı yazarların bazı tespitlerine, üçüncü kısmında ise Akın’ın sanat ve şiir sanatı üzerine şahsi düşüncelerine yer verilerek şair Gülten Akın’ın şiir anlayışı tahlil edilmeye çalışılacaktır.Kaynakça

  1. Akın, Gülten (2019). Şiiri Düzde Kuşatmak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

    Akın, Gülten (2020a). Kırmızı Karanfil 1956-1971 Toplu Şiirleri I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Akın, Gülten (2020b). Ağıtlar ve Türküler 1972-1983 Toplu Şiirler II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Akın, Gülten (2020c). Kestim Kara Saçlarımı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Akın, Gülten (2021). Uzak Bir Kıyıda 1991-2013 Toplu Şiirler III, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

    Bingöl, Ulaş (2018). Postmodern Zamanın Metal Şairi: Murathan Mungan’ın Şiirlerinde Postmodernizmin İzinde, İstanbul: Akademik Kitaplar. Ergülen, Haydar (2019). Gülten ile Behçet, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. Gül, Ayşen (2009). Şehir ve Aşk, ed. Aydın Şimşek, Ankara: Kanguru Yayınları. Kolcu, Ali İhsan (2009). Asaf Halet’in Poetikası, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları. Okay, M. Orhan (2019). Poetika Dersleri, İstanbul: Dergâh Yayınları. Turan, Güven (2019). “İki Şiir Arasında Gülten Akın / Önsöz”, Gülten Akın Bütün Eserleri I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Yılmaz, Enser (2016). “Yalnızlık ve Kadın Bağlamında Gülten Akın’ın Şiirleri”, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/259867, S.1, s.31-38, Erişim tarihi: 23.09.2021.