Boris Aleksandroviç, SEREBRENNİKOV- Ninel, Zeynalova GADJEVA, Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri (Çev: Tevfik Hacıyev- Mustafa Öner) Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, 255 s. (ISBN978-975-16-2386-7).


Gönül AÇIKGÖZ

 PDF  331  550

Öz


Kitabın yazarları Boris Aleksandroviç ve Ninel Zeynalova eş olan iki dil bilimcidir. Türkçenin yapısını, gelişme kurallarını genel dil bilimi normları düzeyinde ele aldıkları bu kitapta Türkçenin morfolojik kategorilerinin, eklerinin, fonetik birimlerinin ve genellikle ses kurallarının bilinen tarihten öncesine dayandığını belirtmişlerdir. Türk yazı dillerinin tarihini karşılaştırmalı yöntemle ele almak çok emek isteyen bir iş olduğu için bu kitabın yazarları çalışmalarında sınırlar koyarak edebî Türk dillerini, Türk yazı dillerini, tarihi fonetik, tarihi morfolojik, tarihi sentaksı açısından ele alarak fonemleri başta, ortada ve sondaki yerini de örneklendirmiştir. Eser; Türk yazı dilleri tarihi üzerine gerekli bilgi edinmek isteyen araştırmacılara/ okurlara yardımcı olacak, çalışmalarında kaynaklık edecek bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.Kaynakça

  1. Boris Aleksandroviç, SEREBRENNİKOV- Ninel, Zeynalova GADJEVA, Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri (Çev: Tevfik Hacıyev- Mustafa Öner) Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, 255 s. (ISBN978-975-16-2386-7).